LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Projektus var iesniegt pretendenti, kas pārstāv partnerības, kuras sastāv vismaz no viena partnera no ES dalībvalsts, kura piedalās Programmā (Lietuva un/vai Latvija) un vismaz no vienas partnervalsts (Baltkrievija). Iepriekš minētās partnerības var veidot viens subsīdijas saņēmējs un neierobežots projekta partneru skaits. Saņēmējam un visiem projekta partneriem ir jāatrodas Programmas teritorijā.
Atbilstoši ES regulas Nr. 1638/2006 14.pantam, kas paredz EKPI izveidošanu, šādi partneri (subsīdijas saņēmēji un projekta partneri) ir tiesīgi saņemt Programmas finansējumu: 
 • partnervalstis, reģioni un to iestādes;
 • tādas partnervalstu decentralizētas vienības kā reģioni,
  departamenti, provinces un municipalitātes;
 • kopuzņēmumi, ko kopīgi izveidojušas partnervalstis un reģioni, un Kopiena;
 • starptautiskās organizācijas, ieskaitot reģionālās organizācijas, AN organizācijas, departamentus un misijas, starptautiskās finanšu institūcijas un attīstības bankas, ja tās sniedz savu ieguldījumu šīs Regulas mērķu sasniegšanā;
 • Kopienas iestādes un struktūras, bet tikai, lai realizētu tāda veida atbalsta pasākumus, kas minēti Nr. 1638/2006 16. pantā;
 • Eiropas Savienības aģentūras;
 • valsts vai daļējas valsts organizācijas, vietējās instances vai administrācijas un ar tām saistītās konsorcijas;
 • šādas nevalstiskas iestādes:
  nevalstiskās organizācijas,
  organizācijas, kas pārstāv nacionālās un/vai etniskās minoritātes,
  vietējo iedzīvotāju grupas un tirgotāju asociācijas,
  kooperatīvi, arodbiedrības, organizācijas, kas pārstāv ekonomiskās un sociālās intereses,
  vietējās organizācijas (ieskaitot organizāciju tīklus), kas iesaistītas decentralizētā reģionālā sadarbībā un integrācijā,
  patērētāju organizācijas, sieviešu un jauniešu organizācijas, izglītības, kultūras, izpētes un zinātniskās organizācijas,
  universitātes,
  pārrobežu asociācijas, nevalstiskās asociācijas un neatkarīgie fondi.
Katram projektu pieteikumu konkursam KUK definēs tos pieteikuma iesniedzēju veidus, kam būs tiesības pretendēt uz Programmas finansējumu.
Last Update: 2011-04-18 10:10:19
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 328
Kopā: 1706746