LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Alītas-Grodņas reģionu pārrobežu aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana un to integrācijas Eiropas ekoloģiskajā tīklā veicināšana

Īss nosaukums: Aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana


2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.1.: Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Subsīdijas saņēmējs: Valsts iestāde Dabas mantojuma fonds (Viļņa, Lietuva)

Partneri: Baltkrievijas valsts universitāte (Minska, Baltkrievija), J. Kupalas Grodņas valsts universitāte (Grodņa, Baltkrievija), Dzukijas nacionālā parka un Čepkeļu dabas rezervāta administrācija (Marcinkoni, Varenas rajons, Lietuva)

Sabiedrotie partneri: Grodņas Dabas resursu un vides aizsardzības reģionālā komiteja (Grodņa, Baltkrievija), Valsts Vides iestāde „Valsts ainavu liegums „Ezeri” (Ozeri ciems, Grodņas rajons, Baltkrievija), Valsts Vides iestāde „Valsts ainavu liegums „Kotra” (Pervomaiskaja ciems, Ščučinas rajons, Baltkrievija), Žuvintu biosfēras rezervāts (Aleknoņu ciems, Simna, Alītas rajons, Lietuva), Veisieju reģionālais parks (Veisieji, Lazdiju rajons, Lietuva), Lietuvas Republikas Vides ministrijas Valsts aizsargājamo teritoriju dienests (Viļņa, Lietuva)

PROBLĒMA: Alītas-Grodņas reģiona aizsargājamās teritorijas ieskaitot tās lielākās īpaši aizsargājamās Čepkeļi-Kotra pārrobežu Ramsāres zemes, ir viena no vērtīgākajām liela mežu kompleksa neatņemamām daļām, ieskaitot Dainavos mežus (Lietuva), Grodņas (Baltkrievija) un Augustovas (Polija) mežus, ar kopējo platību līdz 1600 km2. Dotajā brīdī nav izveidota vienota pieeja dabas saglabāšanai šajā teritorijā, jo nav saskaņoti normatīvie akti, politikas, kas saistītas ar dabas resursu izmantošanu nevis to aizsardzību, ka arī nav saskaņotas reģionālās un vietējās attīstības politikas. Ar vienas valsts spēkiem nevar sasniegt ekoloģisko vienotību Eiropā. Eiropas pārrobežu aizsargājamajām teritorijām ir būtiska nozīme, tās sniedz iespējas panākt lielāku sugu migrāciju, dabas ainavas sakaru uzturēšanai, ļaujot dzīvniekiem, augiem un ekoloģiskiem procesiem brīvi pārvietoties no viena biotopa uz citu.

MĒRĶIS: Galvenais projekta mērķis ir veicināt reģiona ilgtspējīgu attīstību un uzlabot bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, kā arī dabas un kultūras resursu saglabāšanu, izmantojot vienotu pieeju, aizsargājamo teritoriju koordinētu plānošanu un attīstību, kopīgo vērtību noteikšanu, un iesaistot vietējos iedzīvotājus un sabiedrību. Primārais partneru mērķis - uzlabot kopīgo stratēģisko plānošanu un apsaimniekošanu pārrobežu Čepkeļi-Kotra Ramsāres zemēs, kā arī likt pamatus pārrobežu Augustovas biosfēras rezervāta izveidei UNESCO programmas Cilvēks un biosfēra ietvaros, veicinot pārrobežu sadarbību, standartizētu metodoloģiju izstrādi, tiesiskā regulējuma saskaņošanu, kopīgu pētniecību, un atvieglotu know-how un pieredzes apmaiņu.


 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta gaitā tika izstrādāta kopīga pārrobežu aizsargājamo teritoriju metodoloģija. Arī tika sagatavota pārrobežu biosfēras rezervāta izveides koncepcija.

Tika izstrādāts kopīgs vides pārvaldības plāns Čepkeļi-Kotra Ramsāres zemēm. Tika organizēti dabas speciālistu kopīgie semināri un mācību braucieni.

Sabiedrībai tika plaši prezentēti Lietuvas-Baltkrievijas pierobežas teritorijas dabas vērtības. Aizsargājamo teritoriju popularizēšanai tika izdota visaptveroša brošūra „No Māras uz Kotru”.

Projekta numurs:LLB-2-175
Subsīdijas līguma numurs:1S-117
Kopējais budžets:284 834
ES finansējums:256 350,60
Īstenošanas periods:22 mēneši (02.2013.-12.2014.)
Kontakti:Gediminas Raščius
A. Juozapavičiaus iela 9, Viļņa, LT-09311, Lietuva
+370 5 2721918+370 5 2721918;
g.rascius@gpf.lt; www.gpf.lt

Last Update: 2015-04-14 09:39:09
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 122
Kopā: 1706746